സഹകരണ സംഘം രെജിസ്ട്രാറിന്റെ ഓഫീസ്

     സഹകരണ വകുപ്പ് - അഭിപ്രായ ശേഖരണ പോർട്ടൽ

സ്വകാര്യതാ നയംസ്വകാര്യതാ നയം

താങ്കൾ ഈ വെബ്‌സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്വകാര്യവിവരങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ശേഖരിക്കുന്നില്ല. വ്യക്തിപരമായ വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ താത്പര്യമില്ലാത്ത പക്ഷം അത് നൽകാതെ തന്നെ വെബ്‌സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കാവുന്നതാണ്.Address

DEPARTMENT OF CO-OPERATION
OFFICE OF THE REGISTRAR OF CO-OPERATIVE SOCIETIES
JAWAHAR SAHAKARANA BHAVAN
DPI JUNCTION, THYCAUD (PO)
THIRUVANANTHAPURAM-695014

Phone

Office: 0471 2330726


Copyright @ Dept. of Co-operation, All Rights Reserved. Designed and developed by C-DIT