സഹകരണ സംഘം രെജിസ്ട്രാറിന്റെ ഓഫീസ്

     സഹകരണ വകുപ്പ് - അഭിപ്രായ ശേഖരണ പോർട്ടൽകോവിഡ് – 19 മഹാമാരിയെ തുടർന്ന് കേരളത്തിലെ സഹകരണ മേഖലയും പ്രതിസന്ധികൾ നേരിടുകയാണ്. കേരളത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക രംഗത്തെ അടിസ്ഥാന ശിലകളിലൊന്നായ സഹകരണ മേഖലയുടെ അതിജീവനം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക മേഖലയും, സാമൂഹിക ജീവിതവും തിരികെ പിടിക്കുന്നതിന് അത്യാവശ്യമാണ്. കേരളത്തിലെ സഹകരണ മേഖലയ്ക്ക് കോവിഡ്-19 മൂലമുണ്ടായ പ്രതിസന്ധി മറികടക്കുന്നതിനും, കോവിഡാനന്തര കാലത്ത് സഹകരണ മേഖലയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിലേയ്ക്കും വേണ്ടി സമഗ്രമായ ഒരു പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുന്നതിന് സഹകരണ വകുപ്പ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. ഇതിലേയ്ക്കായി കേരളത്തിലേ സഹകാരികൾ, സഹകരണ സംഘങ്ങൾ, ജീവനക്കാർ, പൊതുജനങ്ങൾ എന്നിവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ക്ഷണിക്കുന്നു.

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ താഴെ പറയുന്ന വിവരങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കേണ്ടതാണ്.

  • ലോക്കഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചതിലൂടെ സഹകരണ മേഖലയിൽ ഉണ്ടായ പ്രതിസന്ധി എന്തെല്ലാം? ടി പ്രതിസന്ധി ഉത്പാദനം, വിപണനം, ബാങ്കിംഗ് തുടങ്ങിയ സഹകരണ മേഖലയെ എപ്രകാരമെല്ലാം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്?

  • ടി പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കുന്നതിനുളള ഹ്രസ്വകാല നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്തെല്ലാം?

  • ടി പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കുന്നതിനുളള ദീർഘകാല നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്തെല്ലാം?

  • ടി പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്നതിന് വിവിധ സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്തെല്ലാം നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു.?

അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക


Address

DEPARTMENT OF CO-OPERATION
OFFICE OF THE REGISTRAR OF CO-OPERATIVE SOCIETIES
JAWAHAR SAHAKARANA BHAVAN
DPI JUNCTION, THYCAUD (PO)
THIRUVANANTHAPURAM-695014

Phone

Office: 0471 2330726


Copyright @ Dept. of Co-operation, All Rights Reserved. Designed and developed by C-DIT